Izglītības programmas

Skolā tiek realizētas sekojošas izglītības programmas:

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (11011111)

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

 

Skolēniem atbalstu sniedz speciālisti - psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa.

Pēc stundām, skolotāja uzraudzībā, skolēniem līdz plkst. 17.00 ir iespēja uzturēties Brīvā laika centrā, kurā ir plaša interaktīvo un prāta attīstības spēļu izvēle. 

Lai padarītu mācību procesu interesantāku un daudzpusīgāku, skola aktīvi piedalās gan Latvijas, gan starptautisko projektu realizēšanā. Projektu ietvaros, skolēniem tiek dota sadraudzības iespēja ar citiem Latvijas skolu skolēniem.

Skolēniem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, kas aptver loģikas, ceļu drošības, sporta, ekoloģijas, mūzikas un latviešu tradīciju  jomas. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu, sniegtu atbilstošu palīdzību skolēniem mācību grūtību jomās un veicinātu katra skolēna individuālo spēju attīstību un talantus, skolas pedagoģiskais personāls regulāri papildina savas zināšanas gan Latvijas, gan ārvalstu semināros un kursos.

Skola kā lielu vērtību akcentē draudzīgu, atbalstošu savstarpējo attiecību veidošanu. 

 

2016./2017. mācību gadā kopējais audzēkņu skaits - 338

Skolēnu skaits 1. - 6. klasēs

260 Kuldīgā un 41 Padures filiālē.

 Skolēnu skaits pirmsskolā:

5/6 gadu vecuma grupā- 22 

3/4 gadu vecuma grupā- 15 

Kopumā skolā strādā 37 pedagogi.